Efterårskonference 2018

Efterårskonference

Risikostyring i landbruget – behov og muligheder fremover 

- uddeling af agrarøkonomprisen

Torsdag den 22. november 2018 9.30-15.30 på KU Science (Tidligere Landbohøjskolen)
Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg, Lokale A2.70.01

Behovet for strategisk risikostyring i landbruget øges i disse år og dermed også behovet for instrumenter til at imødegå de økonomiske konsekvenser af disse risici.
Tørken og de afledte økonomiske tab har aktualiseret behovet for risikostyring og risikoafdækning. Men generelt øges de produktions- og driftsmæssige, finansielle og markedsmæssige risici i landbruget. Det skyldes bl.a. de større udsving i priserne på landbrugsprodukter, de større og meget specialiserede bedrifter med gennemsnitlig høj gæld med afsætningsmæssige og finansielle risici, vejr- og klimamæssige udfordringer, sygdomsrisici mv. Forhold som landmanden i større eller mindre grad har indflydelse på og/eller har mulighed for at afdække.
Der er mange facetter i det. Agronomisk og driftsledelsesmæssigt, økonomisk-finansielt og politisk. Dermed rejser sig også spørgsmålet hvilke risikostyringsinstrumenter, der bør tages i anvendelse eller evt. mangler i en dansk kontekst fremover. Efterårskonferencen sætter fokus på behov og muligheder for risikostyringsinstrumenter set fra forskellige synsvinkler: landmænd, brancheorganisationer, andelsvirksomheder, finansverdenen, markedseksperter, forskere mv.  

På konferencen blev årets Agrarøkonompris uddelt.


Program

9.00 - 9.30  Morgenkaffe og registrering

9.30 - 9.40  Velkomst ved Frederik Lüttichau, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

9.40 - 10.05  Risikostyring i en hverdag der styres af politikkere, forbrugere, biologi og vejr.
Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer

10.05 - 10.15   Spørgsmål og diskussion

10.15 - 10.35  DLG’s rolle og muligheder i forhold til risikostyring
Vicekoncerndirektør Jesper Pagh, DLG

10.35 – 10.45 Spørgsmål og diskussion

10.45 – 10.55   Motivering af dommerkomiteens bedømmelse
Landbrugsdirektør Torben A. Petersen, Nordea

10.55 – 11.00  Overrækkelse af Agrarøkonomprisen ved Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer, Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau og Torben A. Petersen, Nordea

11.00 – 11.15 Præsentation af vinder-projekter

11.15 - 11.30  Kaffepause

11.30 - 11.50 Driftsøkonomi og risikostyringsinstrumenter
 Afdelingschef Torsten Gruhn, SEGES/Driftsøkonomi

11.50 – 12.10  Risikostyring – behov og instrumenter 
 Forsker Michael Friis Pedersen, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, KU
 
12.10 – 12.25  Spørgsmål og diskussion til oplæg fra SEGES og IFRO

12.25 - 12.45   Frokost

12.45 – 13.05 Oversete vinkler på risikostyring?
Landbrugsdirektør Torben A. Petersen, Nordea

13.05 - 13.15 Spørgsmål og diskussion

13.15 - 13.35 Risikostyring i den daglige drift 
 Svineproducent Jørn Ditlevsen

13.35 - 13.45 Spørgsmål og diskussion

13.45 – 14.20  Hvedeprisdannelse og renteudvikling.
Landmandens finansielle risikoanalyse.
Tom Bundgaard, Kairos Commodities og Svend J. Jensen, Demetra Fondsmæglerselskab

14.20 – 14.35 Spørgsmål og diskussion

14.35 - 14.55 Kaffe og kage

14.55 - 15.15  Risikoadfærd – eksisterer den rationelle landmand?
Landmand og adjunkt, Jens-Martin Roikjer Bramsen

15.15 - 15.25  Spørgsmål og diskussion

15.25 - 15.30 Afslutning ved Frederik Lüttichau 

Hent programmet som pdf

Praktisk information

Torsdag den 22. november 2018 9.30-15.30 på KU Science (Tidligere Landbohøjskolen)
Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg, Lokale A2.70.01

Arrangører: Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Pris

For medlemmer af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab: Gratis
For ikke medlemmer: 500 kr.
Studerende: 100 kr. inkl. 1 års medlemskab af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

Tilmelding

Tilmeldinger sendes til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Sekretariat: elsebeth@ifro.ku.dk ,
eller telefon: 35 33 68 91 (Elsebeth Vidø)/ 35 33 68 71(Hanne Teilmann Møller)  senest fredag den 16. november.

Betaling kan ske ved overførsel af beløbet til:
Registreringsnummer: 2011
Kontonummer: 80 70 007 062

Husk at anføre “efterårskonference” og navn. Efter tilmelding og betaling er man automatisk registreret som konferencedeltager, og der udsendes ikke yderligere bekræftelse.