Godsejer Viktor Goldschmidts Fond – Københavns Universitet

Godsejer Viktor Goldschmidts Fond

Fonden bestyres af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Præsidium. Fondens midler skal bl.a. anvendes til forsøg og undersøgelser vedrørende bekæmpelse af sygdomme hos dyr. Der kan endvidere ydes støtte til uddannelse inden for dansk jordbrug samt til trængende personer, der har haft tilknytning til dansk jordbrug. Beløbenes størrelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde af fondsbestyrelsen.

Ansøgninger bilagt udførlige oplysninger om, til hvilket formål og på hvilken måde beløbet agtes anvendt.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober.

Ansøgning (der er ikke ansøgningsskema - husk at påføre cpr-nummer!) sendes til:

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab
c/o Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Københavns Universitet
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C

Att.: Henning Otte Hansen