Tidsskriftets historie

”Tidsskrift for Landøkonomi” udkom første gang i 1814 – året efter statsbankerotten. Det er helt usædvanligt, at et økonomisk tidsskrift er så gammelt. Både de øvrige nordiske tidsskrifter og de store internationale tidsskrifter er alle yngre.

Det er således et videnskabshistorisk monument, vi har med at gøre, der bør behandles med nænsomhed. Det betyder, at ændringer i indhold og layout vil være skånsomme og i pagt med de historiske traditioner, hvilket blandt andet indebærer at navnet er fredet.

Med hensyn til navnet skal det ikke tolkes ud fra vore dages snævre terminologi. Landøkonomi betyder ikke det samme i dag som i 1814. Dengang var navnene ”Tidsskrift for Landøkonomi” og ”Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab” i god samklang. Økonomi er sammensat af græsk oikos (hus) og nomes (lov/regel) altså regler for husholdning, jvf. både økonom og økonoma, eller kombineret med logos (ord/lære) i stedet for nomos til økologi.

Landøkonomi og Landhusholdningsselskab er altså to ens betegnelser. Der var i den periode en række lærestole i alle de nordeuropæiske lande, der kombinerede vore dages botanik og økonomi. For datiden var der tale om en bred videnskab, der beskæftigede sig med.

Det har vel hele tiden været, og bør også i fremtiden være, den brede tolkning af økonomi som læren om husholdning med menneskeskabte og naturgivne ressourcer, der er tidsskriftets emne. Tidsskrift for Landøkonomi er efterhånden blevet en niche på sit felt, idet de fleste tidsskrifter i dag er stærkt specialiserede og udgives på engelsk.